Vedtægter

Foreningen Undreværket, vedtægter pr. 01.01.2016

 

 • 1. Navn og hjemsted

Foreningen er en almennyttig forening. Dens navn er ’Foreningen Undreværket’

Foreningens hjemsted er Kirkevej 2, 3760 Gudhjem, Bornholm

 

 • 2. Formål

Det er foreningens formål

At skabe og vise professionel scenekunst og kunstprojekter – lokalt, samt nationalt og internationalt.

 

At forske i – og eksperimentere med – udviklingen af nye udtryk, former, spillerum og arbejdsmetoder indenfor scenekunst og kunstprojekter.

 

At eje og drive ejendommen; Kirkevej 2, 3760 Gudhjem som et professionelt scenekunst- og kunstcenter for kulturlivet i Gudhjem, på Bornholm, nationalt og internationalt.

 

At tiltrække professionelle kunstnere fra indland og udland med tre formål:

 • udnytte Gudhjem/Bornholms potentiale som arbejdssted for kunstnere
 • bidrage til kulturlivet i Gudhjem og på Bornholm via deres ophold
 • virke som kulturelle ambassadører for Gudhjem og Bornholm

 

I den udstrækning Undreværkets professionelle aktiviteter og ressourcer tillader det, at støtte op om initiativer til kunstneriske aktiviteter, der involverer børn og unge fra Gudhjem/Bornholm og lægge lokaler til.

 

 • 3. Foreningens kapital og drift

Foreningens drift finansieres hovedsageligt ved medlemsbidrag, sponsorer, fonde, offentlige bevillinger og kulturstøtte o.l. Et eventuelt overskud skal anvendes til opfyldelse af foreningens formål.

 

 • 4. Hæftelse

For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid værende formue i foreningen.

Foreningen eller dens stiftere har ikke nogen ret til nogen del af foreningens formue.

Foreningens medlemmer er ikke ansvarlige for foreningens dispositioner eller forpligtelser

af nogen art.

 

 • 5. Fast ejendom

Foreningen Undreværket ejer ejendommen Kirkevej 2, 3760 Gudhjem.

Vedtægtsændringer, der vedrører ændret ejerskab af bygningen Kirkevej 2, 3760 Gudhjem skal godkendes af Gudhjem By og Mindeforening. Denne godkendelse forudsætter at lokale kulturelle aktiviteter og interesser i Gudhjem tilgodeses.

Foreningen Undreværket kan ikke optage lån i Kirkevej 2.

Netto provenuet ved eventuel salg af Kirkevej 2 skal tilfalde lokale kulturelle aktiviteter i Gudhjem.

 

 • 6. Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der ønsker at støtte Undreværkets aktiviteter og formål, medmindre bestyrelsen skønner, at medlemskabet kan blive en væsentlig ulempe for foreningens virksomhed.

Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen af foreningens medlemmer og af ansøgere om medlemskab i foreningen.

Ønsket om dette skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Medlemskab forudsætter indbetalingen af et af årligt kontingent, og bortfalder ved manglende indbetaling.

 

 • 7. Kontingent og regnskabsår

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår efter vedtægtsændringerne ultimo 2015 er fra 1. januar 2016 til følgende 30. Juni.

Regnskabet består af et driftsregnskab, status og bestyrelsens årsberetning.

Såfremt foreningen modtager støtte fra Statens Kunstfond, skal regnskabet følge Kulturstyrelsens anvisninger vedr. regnskabsaflæggelse.

 

Regnskabsåret for kontingent følger regnskabsåret, uanset tidspunkt på året for medlemmets indmeldelse.

 

Frivillige bidrag og gaver kan modtages til enhver tid og under enhver form, herunder også som legater og arv.

 

 • 8. Foreningens ledelse

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og vælger bestyrelse og revisor, godkender regnskab, fastsætter kontingent og godkender vedtægtsændringer.

 

Bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 1-2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

 

Ved det første valg er funktionsperioden for mindst halvdelen af medlemmernes vedkommende 3 år og for resten af medlemmerne 2 år. Herefter udgør den periode, som bestyrelsen vælges for, 2 år, således at mindst halvdelen af medlemmerne vælges det ene år og resten af medlemmerne vælges det andet år.

 

Revisor vælges for 1 år ad gangen.

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpel flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede.

 

Hvis foreningen modtager støtte fra Statens Kunstfond, skal dette straks orienteres skriftligt ved nyvalg med angivelse af de valgtes navn, adresse og cpr-nr. Hvis det ønskes, skal samme orientering gives kommuner, fonde og andre væsentlige bidragsydere til foreningens virke.

 

 

 • 9a. Bestyrelsens arbejdsopgaver

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen. Den er godkendende myndighed for så vidt angår budget og handlingsplaner. Bestyrelsen skal godkende alle væsentlige aftaler.

 

Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med foreningens formål, samt den til enhver tid gældende lovgivning på området.

 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af regnskaber og budgetter og disses indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.

 

Bestyrelsen nedsætter og/eller ansætter den faglige (kunstneriske) og administrative ledelse, som er nødvendig for foreningens drift , eller som er påbudt ved lovgivning.

 

Det er et krav, at den faglige ledelse har lokal tilknytning til Gudhjem/Bornholm.

 

Hvis foreningen modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfond, skal denne godkende den faglige ledelses ansættelsesvilkår.

 

 • 9b. Den faglige ledelses arbejdsopgaver

Den faglige ledelse står – med bestyrelsens godkendelse – for planlægning og realisering af aktiviteter, udvikling af visioner og mål, samt kontakt til lokalmiljøet.

 

Den faglige ledelse skal have fuld kunstnerisk frihed til at kunne træffe valg og dispositioner indenfor foreningens formål.

 

 • 10. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder min. 4 møder årligt, samt når formanden kræver det, eller når mindst 2 medlemmer fremsætter ønske herom overfor formanden. Indkaldelsen finder sted skriftligt 3 uger før mødet med angivelse af dagsorden.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsen er tilstede og alle afgørelser træffes ved simpel flertal. Ved stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

 

Den faglige ledelse skal være repræsenteret ved styrelsens møder uden stemmeret.

 

Over bestyrelsens møder føres et beslutningsreferat, som senest 4 uger efter hvert bestyrelsesmøde bør være godkendt af mødets deltagere.

 

Referaterne føres til protokol, og Statens Kunstfond kan, hvis der modtages støtte herfra, til enhver tid forlange indsigt i protokollerne.

 

 

 • 11. Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året i 3. kvartal, første gang i 2003. Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel og indeholde dagsorden, hvori følgende punkter skal indgå:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det og skal desuden afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter, at anmodningen er fremsat overfor bestyrelsen. Anmodningen skal indeholde en redegørelse for de spørgsmål, der ønskes behandlet. Bestyrelsesformanden har ansvaret for at indkalde til ekstraordinær generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel, samt udsende en dagsorden. Ethvert medlem kan kræve et punkt på dagsordenen, senest 7 dage efter indkaldelsen har fundet sted. Endelig dagsorden udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved ¾ stemmeflertal.

 

Er der ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor opstillet flere kandidater, end der skal vælges, foretages en skriftlig afstemning.

Kan det nødvendige antal ikke findes på grund af stemmelighed, foretages der omvalg mellem de således berørte kandidater.

 

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog med max. to fuldmagter pr. fremmødte medlem.

 

 • 12. Ændring af vedtægter

Ændring af vedtægter, som foreslås af andre end bestyrelsen, såvel som foreningens frivillige opløsning, af hvem denne end foreslås, kan kun vedtages, når ¾ af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen.

 

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, træffes med simpelt flertal afgørelse om, hvorvidt forslaget skal forelægges en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen træffes uanset de fremmødte – eller med fuldmagt repræsenterede – medlemmers antal.

 

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun med max. to fuldmagter pr. fremmødte medlem.

 

Vedtægtsændringer – såvel som foreningens frivillige opløsning – skal godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Statens Kunstfond skal godkende vedtægtsændringerne, hvis foreningen modtager støtte herfra.

 

 • 13. Tegningsregler

Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til den faglige ledelse

 

 • 14. Ophør

Foreningen kan opløses ifølge generalforsamling jvf. § 5, § 11 og § 12.

Foreningens formue skal ved eventuel opløsning tilfalde formål, der tilgodeser lokale, kulturelle aktiviteter, og formål som er i overensstemmelse med vedtægterne.

Dog skal midler, som er modtaget som tilskud fra kommunale eller andre offentlige myndigheder, og som ikke er brugt på tidspunktet for opløsningen, tilbagebetales til vedkomne offentlige myndighed.